Návštěvní řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tento návštěvní řád stanovuje podmínky využívání objektů a zařízení v prostoru závodiště určených jeho návštěvníkům. Osoby, oprávněné ke vstupu do stájí, dostihových a tréninkových drah a prostor a zařízení, které s nimi souvisí, jsou povinny se seznámit s provozním řádem dostihového závodiště a respektovat všechna jeho ustanovení.

2. Tímto návštěvním řádem jsou povinny se řídit všechny osoby, které se účastní dostihových dní či jiných akcí pro veřejnost (dále jen návštěvníci) pořádaných v areálu dostihového závodiště, nebo se v areálu závodiště nacházejí z jiných důvodů. Dětem do věku deseti let je vstup do areálu závodiště bez doprovodu osoby starší patnácti let zakázán.

3. Mimo ustanovení tohoto návštěvního řádu jsou návštěvníci povinni dodržovat veškerá platná zákoná ustanovení a předpisy daná právním řádem České republiky.

B. Vstup a vjezd do závodiště

1. Vstup do prostor pro návštěvníky dostihového závodiště je povolen návštěvníkům po předložení patřičné vstupenky či pozvánky platné na dostihový den, nebo jinou akci. Na dostihové dny je dále povolen bezplatný vstup majitelům koní, pracovníkům a funkcionářům JCČR a rozhodčím na místa vyhrazená provozovatelem, dále trenérům, pracovníkům stájí, jezdcům, amatérským jezdcům a zaměstnancům závodiště či osobám vybaveným platným služebním průkazem závodiště. Ostatním osobám je vstup na závodiště bez předložení vstupenky či pozvánky zakázán a bude hodnocen jako neoprávněný vstup a podle toho postihován.

2. Zvláštní oprávnění k volnému vstupu do závodiště mají osoby, které se prokáží platným průkazem či osvědčením Policie ČR, Ministerstva financí či Finančního úřadu, Státní veterinární zprávy, Živnostenského úřadu, Hygienické správy a dalších úřadů a institucí, pokud je to dáno platnými právními předpisy České republiky, při plnění jejich služebních povinností.

3. Pracovníci sdělovacích prostředků mají umožněn volný vstup do prostor pro návštěvníky na základě předložení příslušného průkazu a po akreditaci v tiskovém středisku dostihového závodiště.

4. Automobilům a motocyklům, mimo služební vozidla pořadatele, vozidla rychlé záchranné služby a vozidla veterináře, je vjezd do prostor závodiště zakázán. Vozidla zajišťující zásobování stánků jsou povinna opustit prostor pro návštěvníky závodiště nejpozději jednu hodinu před zahájením dostihového dne či jiné akce. Během pořádaných akcí je parkování vozidel v prostoru pro návštěvníky zákázáno a bude přísně postihovánom případně může být takto zaparkované vozidlo odtaženo na náklady jeho vlastníka.

5. V prostoru pro návštěvníky dostihového závodiště není povolen volný pohyb psů, případně dalších zvířat. Psi musí být vybaveni náhubkem a jejich vstup do vnitřních prostor tribun je přísně zakázán. Osoba, která vstupuje do areálu se psem, je odpovědna za úklid psem znečištěných prostor. Vstup se psem do tribun či znečištění závodiště bude pokutováno částkou 500 Kč.

C. Chování návštěvníků během akcí

1. Návštěvník vstupem do areálu závodiště vyjadřuje svůj souhlas se všemi ustanoveními a podmínkami tohoto návštěvního řádu, je povinnen se seznámit s jeho zněním a bez výjimky dodzžovat všechna jeho ustanovení. Porušení kteréhokoliv ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo porušení platnch zákonných ustanovení České republiky v areálu závodiště může vést k vykázání návštěvníka ze závodiště, případné k trvalému zákazu jeho vstupu na zde pořádané akce.

2. Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy pracovníků ostahy závodiště a jeho zaměstnanců. Tito jsou na požádání povinni prokázat se služebním průkazem.

3. Vnášení střelných zbraní, výbušnin, nebezpečných chemikálií a jiných nebezpečných předmětů do areálu závodiště je přísně zakázáno.

4. Návštěvníci vstupují do areálu na vlaastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody vzniklé jim v případě nerespektování ustanovení tohoto provozního řádu.

5. Pořadatel neodpovídá za poškození nebo zašpinění věcí, neručí za odložené věci a svršky, zaparkovaná vozidla ani za jiné škody způsobené návštěvníkům třetími osobami.

6. Návštěvníkům je zakázán vstup do služebních prostor závodiště, dále do stájí, tréninkového střediska, paddocku, dostihové dráhy a dalších míst pohybu koní.

7. Návštěvníci jsou povinni zachovávat zvýšenou kázeň, obezřetnost a opatrnost v blízkosti ohrazení paddocku a dostihové dráhy. Je zakázáno pokládat jakékoliv předměty za toto ohrazení či se vyklánět přes ohrazení. Zvláštní obezřetnost jsou návštěvníci povinni věnovat dětem.

8. V blízkosti ohrazení paddocku a dostihové dráhy je zejména zakázáno používat zábleskových zařízení fotoaparátů a kamer a dále jakákoliv jednání nebo činnosti, které by mohly vést k rušení koní, nebo snižovaly jejich ovladatelnost.

9. Výlep oznámení, reklamních letáků, případně jejich distribuce v areálu závodiště bez písemného souhlasu pořadatele jsou přísně zakázány a po osobách tyto činnosti provádějících, případně po právnických či fyzických osobách, kterým z této činnosti vznikne jakýkoliv prospěch, bude pořadatelem vymáhána jemu vzniklá škoda.

D. Sázkový prostor

1. Veškeré sázky v areálu závodiště je výlučně oprávněna provozovat pouze organizace TOTO CZ, a.s. (dále sázková kancelář). Příjem sázek se provádí zásadně u oficiálních sázkových pokladen s označením sázkových kanceláří, případně u pochozí pokladní, která je viditelně označena štítkem s logem sázkových kanceláří.

2. Sázející jsou povinni seznámit se s herním a provozním řádem sázkové kanceláře.

3. V areálu závodiště je uzavírání jakýchkoliv sázek mimo označené oficiální sázkové pokladny a pochozí pokladní zakázáno, a to včetně sázek mezi občany (nelegální sázky).

4. Účastníci nelegálních sázek budou vykázáni z prostor závodiště, s osobami organizujícími nelegální sázky může být zahájeno řízení o náhradu vzniklé škody, případně se vystavují trestnímu postihu.

E. Ostatní ustanovení

1. Prodej zboží, poskytování služeb a pořizování filmových a fotografických materiálů za účelem dašího prodeje je bez písemného souhlasu pořadatele zakázán. Pořadatel neručí za kvalitu a ceny výrobků a lužeb poskytovaných v areálu závodiště třetími osobami.

2. Ostraha areálu je prováděna bezpečnostní službou, která je oprávněna k provádění kontrol všech osob, které se pohybují v areálu dostihového závodiště. Veškeré osoby, pohybující se v tomto areálu, jsou povinni na požádání pracovníka bezpečnostní služby prokázat se platným průkazem totožnosti, platnou vstupenkou či jiným dokladem opravňujícím je ke vstupu do areálu.